Jump to content

Recommended Posts

ß êîãäà â Êðûì åõàë íà 4 ìåÿñöà, äóìàë ïî-óêðàèíñêè íàó÷óñü ãîâîðèòü...à îêàçàëîñü, ÷òî òàì 95% íàñåëåíèÿ - ðóññêîãîâîðÿùèå.

 èòîãå ïî-óêðàèíñêè ÿ íå çàãîâîðèë, íî "ÃÝêàòü" íàó÷èëñÿ çíàòíî!

 

Òàê, óêðà¿íñüêà ìîâà â íàñ íå äóæå "ïîïóëÿðíà"...:(  Êðèìó ³ â ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ îñîáëèâî. Òàê ùî äëÿ òîãî, ùîá íàâ÷èòèñü ãîâîðèòè òðåáà ¿õàòè õ³áà äåñü íà Çàõ³äíó Óêðà¿íó àáî ïðèíàéìí³ â Êè¿â, õî÷à ³ òàì á³ëüø³ñòü ðîñ³éñüêîìîâíîãî íàñåëåííÿ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
óñëûøàòü

áëèí, ñòî ëåò òàì íå áûëà, à äî ñèõ ïîð ïîíèìàþ :D

 

Þñòèíà, äà â îáùåì-òî âñ¸ ðàâíî. Òåáå òóò îäíîé íå ñêó÷íî?

 

Òà íóäíî òðîõè.... Ùîñü óêðà¿íñüê³ ì'þçîìàíè íå äóæå àêòèâí³:$

Share this post


Link to post
Share on other sites
Òà íóäíî òðîõè.... Ùîñü óêðà¿íñüê³ ì'þçîìàíè íå äóæå àêòèâí³:$

 

как я тебя понимаю

мне наших пришлось пинать на российском фан-форуме, чтоб сюда заходили чаще...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Òàê, óêðà¿íñüêà ìîâà â íàñ íå äóæå "ïîïóëÿðíà"...:(  Êðèìó ³ â ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ îñîáëèâî. Òàê ùî äëÿ òîãî, ùîá íàâ÷èòèñü ãîâîðèòè òðåáà ¿õàòè õ³áà äåñü íà Çàõ³äíó Óêðà¿íó àáî ïðèíàéìí³ â Êè¿â, õî÷à ³ òàì á³ëüø³ñòü ðîñ³éñüêîìîâíîãî íàñåëåííÿ.

 

а как там во Львове к русским относятся? нам тут по телеку страсти расказывают, будто русских чуть ли не живьем едят. На самом деле как?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Òà íóäíî òðîõè.... Ùîñü óêðà¿íñüê³ ì'þçîìàíè íå äóæå àêòèâí³:$

 

мюзер - существо стренное, его расшевелить надо для разговору, лучше всего шевелить битой или клюшкой

Share this post


Link to post
Share on other sites
à êàê òàì âî Ëüâîâå ê ðóññêèì îòíîñÿòñÿ? íàì òóò ïî òåëåêó ñòðàñòè ðàñêàçûâàþò, áóäòî ðóññêèõ ÷óòü ëè íå æèâüåì åäÿò. Íà ñàìîì äåëå êàê?

 

Çàãàëîì ö³ëêîì íîðìàëüíå ñòàâëåííÿ. Ïðèíàéìí³ ÿ íå çíàþ âèïàäê³â ïîæèðàííÿ ðîñ³ÿí.:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Çàãàëîì ö³ëêîì íîðìàëüíå ñòàâëåííÿ. Ïðèíàéìí³ ÿ íå çíàþ âèïàäê³â ïîæèðàííÿ ðîñ³ÿí.:)

 

я слышала, у вас там страшно красиво - много лет мечтаю попасть

Share this post


Link to post
Share on other sites
ÿ ñëûøàëà, ó âàñ òàì ñòðàøíî êðàñèâî - ìíîãî ëåò ìå÷òàþ ïîïàñòü

 

Ëüâ³â êëàñíå ì³ñòî. Òóò º íà ùî ïîäèâèòèñü.:yesey:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, Льовов очень красывый город :) Была там прошлым летом пару дней. Надо ещё как -нибудь заехать =)

 

У вас там Мьюз парти была в этом году или я что-то путаю ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Äà, Ëüîâîâ î÷åíü êðàñûâûé ãîðîä :) Áûëà òàì ïðîøëûì ëåòîì ïàðó äíåé. Íàäî åù¸ êàê -íèáóäü çàåõàòü =)

 

Ó âàñ òàì Ìüþç ïàðòè áûëà â ýòîì ãîäó èëè ÿ ÷òî-òî ïóòàþ ?

 

Òà áóëî òàêå. Ò³ëüêè ÿ ¿¿ áåçãëóçäî ïðîïóñòèëà.:$ Âàæêî ïðî öå çãàäóâàòè:'(

Share this post


Link to post
Share on other sites

привіт Юстя, що там. коли вони припруть свої сідниці в Україну?

Share this post


Link to post
Share on other sites
привіт Юстя' date=' що там. коли вони припруть свої сідниці в Україну?[/quote']

Точна дата невідома. Кажуть, що приблизно у вересні. Правда інформація офіційно не підтверджена.

До речі, не знаєш часом, що сталося з українським фан-сайтом? Я вже другий день не можу туди зайти.:(

Share this post


Link to post
Share on other sites

хоча інфа не офіційна, але всерівно тішить :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

don't now how bout song, but show was not bad :D

Vera is a great actor and player, but not singer......

& great for Serbia, Maria has a strong voice

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ах... как приятно наблюдать тут своих же людей с мьюзовского украинского форума))) Привет ребята)..... Как вы тут ..хорошо обжились. Вот нашла время заглянула к вам)))) Даешь Мьюз в Украине???))) !!!!!!! Желательно в сентябре ..гыг... потому что я уже настроилась на их концерт) остается только верить.что они действительно приедут))))) !!!!!!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Íó ³ ÿê ìîæíà äîïóñòèòè, ùîá íàñ âèò³ñíèëè íà äðóãó ñòîð³íêó..?:indiff:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Íó ³ ÿê ìîæíà äîïóñòèòè, ùîá íàñ âèò³ñíèëè íà äðóãó ñòîð³íêó..?:indiff:

 

Áîþñü ÷òî êðîìå íàñ ñ òîáîé òóò áîëüøå íèêîãî íåò:erm:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...